Ako sa ku nám dostať

Doklady potrebné pri prijatí  do Domu sv. Vincenta:
  • žiadosť o prijatie

  • psychotesty

  • výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške

  • osobné doklady

  • zdravotná dokumentácia a potvrdenie o jej vyradení z evidencie od lekára

  • rodinná a sociálna anamnéza

  • potvrdenie  o bezprístrešnosti

stamp

Uvedené doklady sú potrebné, aby sme poznali problematiku klientiek, poznali ich zdravotný a mentálny stav a tým aj volili individuálny prístup. Sú  potvrdením o oprávnenosti požiadavky na ubytovanie a príspevkov na klientky.

Žiadosti do zariadení sú posudzované z viacerých hľadísk, s prednostným riešením PSS z BBSK, ale vyhovie sa aj PSS z celého Slovenska, ktoré spĺňajú požiadavky a prejavia záujem o poskytovanú sociálnu službu.