Kto sme

Dom sv. Vincenta je sociálne zariadenie v zmysle Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

Zriaďovateľom je: Slovenské misijné hnutie, Skuteckého 4, Banská Bystrica.

Druh sociálnej služby: ÚTULOK § 26 – Dom sv. Vincenta, ktorý bol zaregistrovaný 1.7.1993.

V útulku poskytujeme pobytovú formu sociálnej služby fyzickým osobám (mladým ženám), ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu doterajšie ubytovanie užívať.

Podľa § 26 Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v útulku prevádzkovateľ prijímateľom sociálnej služby:

a) Poskytuje:

  1. Ubytovanie na určitý čas,
  2. Sociálne poradenstvo,
  3. Pomoc pri uplatňovaní práv a pravom chránených záujmov,
  4. Pracovná terapia,
  5. Nevyhnutné ošatenie a obuv,

b) Utvára podmienky:

  1. Príprava stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
  2. Vykonávanie nevyhnutnej základnej hygieny,
  3. Pranie žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
  4. Záujmová činnosť.
Cieľová skupina:

Prijímateľky sociálnej služby (PSS), ktoré vyrastali v Centre pre deti a rodinu (CDR), v krízových rodinách, bez domova – žijúce na ulici, ktoré boli zneužívané a obeťami násilia, sú bez práce a ohrozené sociálnym vylúčením.

PSS, ktoré vyrástli v CDR väčšinou navštevovali špeciálne školy, napriek tomu, že majú výučné listy, či maturitné vysvedčenia, nie sú schopné nájsť si prácu, či ubytovanie, preto sa im snažíme tento proces uľahčiť.

Mnohé z nich boli v rodinách týrané, traumatizované a vyrastali v málo podnetnom prostredí, čo sa podpísalo aj na ich fyzickom aj psychickom zdraví. Mnohé sú preto aj na ID a nie sú schopné samostatne fungovať.

PSS v útulku neposkytujeme len služby v zmysle zákona, ale snažíme sa poskytovať služby aj nad rámec. Pomáhame im od najjednoduchších vecí, ako je kontakt s vonkajším prostredím a vybavovanie úradných záležitostí. Naše klientky prídu do zariadenia často bez dokladov a niektoré z nich ani tieto jednoduché veci si samé nedokážu vybaviť. Fyzické a psychické zdravie je často veľmi zanedbané, preto im pomáhame pri evidencií u lekárov praktických a následne aj špecialistov.

Poskytujeme im informácie, materiály, možnosti nácviku sociálnych zručností. Samozrejmé je, že klientky povzbudzujeme k tomu, aby si našli prácu, prípadne, aby sa ďalej vzdelávali, zvyšovali si svoj sociálny status. Vedieme ich k samostatnosti, zodpovednosti, upevňovaniu sebavedomia a posilňovaniu sebaúcty.

 
Spolupráca s inými organizáciami:

Dom sv. Vincenta spolupracuje s organizáciami, ako  Alternatíva – Centrum nezávislého života, n. o., Návrat, Úsmev ako dar, Univerzita Mateja Bela,  VŠ sv. Alžbety, Slovenská katolícka charita Bratislava, Tabita s.r.o. Ďalej spolupracujeme s farskými  úradmi, Potravinovou bankou, MÚ Banská Bystrica, s rehoľou Vincentínov a dobrovoľníčkami s MISEVI.

Spolupráca s inými organizáciami pomáha klientkám rozširovať sociálnu sieť a integrovať sa do spoločnosti, nadobúdať sociálne zručnosti, ako napr. komunikácia s ľuďmi mimo zariadenia. Učia sa pravým hodnotám v živote, čo je potrebné pre mladého človeka, aby obstál v živote a dokázal žiť aj mimo chráneného prostredia.

Slovenské misijné hnutie je zakladajúcim členom Potravinovej banky Slovenska –  potraviny a darčeky má preto naše zariadenie aj z tohto zdroja.